dinsdag 20 maart 2018

MARINIERS 'DE ZWARTE DUIVELS',VERLEDEN EN HEDEN. (1)

     

           'QUA PATET ORBIS'.

    'ZO WIJD DE WERELD STREKT'. (1)


MARINIER.

Een marinier is een militair van de zeemacht die in het bijzonder is opgeleid en uitgerust voor het uitvoeren van landingsoperaties en het gevecht te land.
In bijna alle marines die over mariniers beschikken zijn deze ondergebracht in een apart korps.
In het bijzonder de VS beschikt over grote mariniers verbanden, die tot grootte van een divisie zijn georganiseerd. Deze hebben in de WO-II een overheersende rol gespeeld in de strijd tegen Japan.
Bij de Britse marine treden zij vooral op als commando's. Detachementen van mariniers dienen voorts aan boord van oorlogsschepen en zijn met bijzondere taken belast, zoals het geven van instructie aan het marinepersoneel in sport, excercitie en gebruik van handvuurwapens.
Mariniers kunnen ook worden opgeleid tot infanterist, kikvorsman, hulpduiker, parachutist en kanonnier.

DE VLOOT VAN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN.
De republiek der Zeven Verenigde Nederland, links de vlag en rechts het staatswapen, speelde in de zeventiende eeuw een belangrijke rol. het was het land met waarschijnlijk de grootste handels- en visserijvloot. Een belangrijke bron van inkomsten via de zeeën verkregen. De zee fungeerde als transportweg en als voedselbron. Grotere zeevarende naties als Frankrijk, Spanje, Portugal en Engeland, benijden de kleine Republiek om haar leidende handelspositie over de wereld. Vaal probeerde men in gewapende strijd de macht van de Republiek te breken en de handels- of vissersschepen te veroveren. Deze machtsstrijd had oorlogen tot gevolg en die werden dan ook voor een deel op zee uitgevochten.

( 'Jonge staande zeesoldaat'. Rijksmuseum.)

De zeilende oorlogvloten bestreden elkaar eerst met hun geschut. Daarna kwamen de schepen zo dicht bij elkaar dat ze geënterd konden worden.
Dan sprong 'het volk', de bemanning, over op het vijandelijke schip en ontstond een gevecht van man tegen man. tot de bevelvoerende officier was gesneuveld of zich overgaf.
De matrozen, de bemanning, die veelal van de handels- en visserijvloot kwamen, waren geoefend in het wenden en keren van schepen. De kanonniers die voortreffelijk met het geschut konden omgaan, waren geen infanteristen en dus ook niet geoefend in een man tegen man gevecht.
Dit bleek in vele zeeslagen die in die tijd werden gevoerd, dan ook een zwakke plek. Men had aan boord zeer goede zeelieden, maar het waren daarmee zeker geen goede soldaten!
 Het was de opperbevelhebber van de vloot, luitenant-admiraal jonkheer Phillips van Dorp, die besloot in 1627 duizend soldaten over de schepen van zijn vloot te verdelen, om tijdens het entergevecht, het soldatenhandwerk van de matrozen over te nemen. Zij waren de voorlopers van de mariniers!

In 1648 kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de Republiek en Spanje. Dat betekende het einde van een lange kostbare strijd voor beide partijen.
Zoals na iedere oorlog werden onmiddellijk grote delen van het leger en de vloot ontslagen, om financiële redenen, zo verdwenen dus ook de zeesoldaten van het toneel.
De opheffing bleek echter van korte duur te zijn. Al in 1652 maakte de volgende tegenstander zijn opwachting voor de zeegaten van de Lage Landen: de Eerste Engelse Oorlog brak uit om de macht ter zee.
De oorlog begon goed voor de Republiek met een aantal gewonnen zeeslagen in 1652. Maar door overwinningen van de Engelse admiraals Blake, Monk en Deane in de Driedaagse Zeeslag in het voorjaar van 1653 kon de Hollandse en Zeeuwse kust geblokkeerd worden. Bij gebrek aan enigszins geoefende zeesoldaten werden lichtingen van het landleger aan boord gebracht. Mede hierdoor boekte Maarten Harpertszoon Tromp in augustus 1653 een krappe overwinning in de beslissende Slag bij Terheijde. 


(Maarten Harpertszoon Tromp.)


Het optreden van de ingescheepte nieuwbakken scheepssoldaten stelde echter ernstig teleur. Dit werd veroorzaakt doordat de soldaten veelal zonder kader aan boord waren gekomen en aan boord eigenlijk niemand met hen bemoeide, laat staan de leiding op zich nam, waardoor er weer conflicten met de vaste bemanning ontstonden.
De grootste boosdoener was echter de zeeziekte! Het gros van de soldaten lag voor pampus in het vooronder. Tot overmaat van ramp sneuvelde Tromp in deze zeeslag.

Toen in 1664 een tweede oorlog met Engeland dreigde, plaatsten de Staten-Generaal 4.000 infanteristen van het Staatse leger, de landmacht van 17e en 18e eeuw, op de schepen van de vloot en noemden dit het "corps de marine". In de eerste zeeslag van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667), bij Lowestoft op 13 juni 1665, leed de Staatse vloot een forse nederlaag.
Er werden echter een paar wijze lessen geleerd:
1. Bij het samenstellen van een oorlogsvloot moest men geen koopvaarders meer inhuren zoals tot dan in grote aantallen was gedaan. Op het beslissende moment van een zeeslag werden de gezagvoerders beducht voor hun eigen hachje of het behoud van hun schip en lieten het afweten.
2. Ook diende de vloot eerst samen te oefenen, dat was ook nooit eerder gebeurd.
3. De soldaten moesten onder het gezag van hun eigen kader blijven, officieren en onderofficieren moesten dan ook mee aan boord.
4. De soldaten moesten zeebenen hebben of anders gezegd moesten reeds gevaren hebben.


DE OPRICHTING.


Midden augustus 1665 dienden de Raadspensionaris Johan de Witt (links), die las regeringsvertegenwoordiger met luitenant-admiraal Michiel de Ruyter (rechts) had gevaren en de admiraal zelf, een conceptresolutie over het regiment zeesoldaten bij de Staten-generaal in.
De Witt en de Ruyter moesten hun ideeën nog mondeling toelichten, maar daarna kon de resolutie van 10 december 1665 het 'Regiment de Marine' worden opgericht.
Een vast regiment bevaren soldaten, in betaling bij de Staten-Generaal en niet bij de Admiraliteiten, toegerust voor de dienst ter zee! Werd er niet gevaren dan lagen zij in garnizoen in de 'zeeplaatsen', dus direct bij de hand als de vloot werd uitgerust.


(Een musketier.)

De staatsman en de vlootvoogd bleken de uitgangspunten van hun 'corps' zo ijzersterk geformuleerd te hebben dat ze nu nog steeds van kracht zijn!
Zo is 10 december nog steeds de verjaardag van het Korps mariniers.
Als eerste commandant van het regiment mariniers, dat uit negentien compagnieën zou bestaan, werd benoemd kolonel Willem Joseph, baron van Ghent.

De compagnieën werden uitgerust met 'moderne' wapens.
De mariniers ontvingen de bedrijfszekere musketten met vuursteensloten, die ook bij nat weer en op zee te gebruiken waren. Ze kwamen in plaats van de verouderde typen die nog met een lont moesten worden afgevuurd en natte lonten branden niet.

TOCHT NAAR CHATHAM EN VERDERE INZET.

In juni 1667 nam het regiment mariniers deel aan de beroemde 'Tocht naar Chatham' op de rivier Rochester, bij de Engelsen bekend onder de naam 'Battle of Medway'.
Opperbevelhebber was admiraal De Ruyter.
Het voorste eskader dat de rivier daadwerkelijk opvoer, en al het werk moest doen, stond onder bevel van de commandant van het mariniersregiment, kolonel Van Ghent, die inmiddels tot luitenant-admiraal was bevorderd.

De mariniers bouwden van meet af aan een reputatie op van betrouwbaarheid en onmisbaarheid.
Waren er in  1665 nog maar 2.000 man, tijdens de Tweede Engelse Oorlog waren er al twee regimenten en nog vele losse compagnieën met een totale sterkte van 5.000 man.

(De Oude Hollandse Waterlinie.. Het donkere gebied werd onderwater gezet. Het oranje kruis geeft een schans of fort aan. De blauwe pijlen aanvallen van de Franse troepen in 1672.)

Nadat enige acties ter zee het gevaar van een Engelse landing op onze kust was verdwenen, werden ter ondersteuning van het zwakke Staatse Leger de mariniers en matrozen ingezet bij de verdediging van de Hollandse Waterlinie. Zij trokken daarbij met succes op tegen de Franse troepen van Lodewijk de 14e, die de Republiek in 1672 waren binnengevallen. Het gevaar dat de vijand zou doorstoten tot in het hart van Holland was groot en aan onder andere de mariniers werd de moeilijke taak toevertrouwd om de Fransen de doortocht door het ondergelopen gebied te beletten.
Hier was het dat de mariniers van kolonel Palm van zich deden spreken door de herovering van de vesting Naarden.
Van Palm had Van Ghent opgevolgd die sneuvelde in de zeeslag bij Solebay op 7 juni 1672. Palm zelf raakte in de slag bij Seneffe op 11 augustus 1674 zwaar gewond en stierf in Bergen/Mons op 19 augustus 1674.

NAAM REGIMENT, BETALING EN VREDESTIJD.

De regimenten werden meestal genoemd naar de naam van de commandant/eigenaar van het betreffende regiment. Zoals bijvoorbeeld; het regiment Palm of het regiment Fourgeoud.
Vanouds waren het de compagniecommandanten die een contract met de Staat hadden.
De Staat betaalde aan de compagniecommandant de salarissen voor iedere man en de kosten voor kleding, bewapening, transport en onderdak.
De compagniescommandant moest als een soort zelfstandige ondernemer zijn compagnie dan verder zelf onderhouden. Deed hij dit zuinig dan kon hij de winst in eigen zak steken. Zat de Staat echter krap bij kas dan moesten de commandanten wel de salarissen en degelijke voorschieten.
In vredestijd werden de meeste soldaten naar huis gestuurd en bleven er slechts kernen van regimenten over. 


In tijden van oorlog of wanneer er in het buitenland moest worden opgetreden, zoals in Spanje tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1714), dan werden de regimenten zo snel mogelijk weer op sterkte gebracht.
Tijdens deze oorlog waren er zelfs drie regimenten mariniers die samen met de Engelse mariniers in 1704 Gibraltar hebben veroverd.
Hoeveel troepen er opgetrommeld werden hing af van de behoefte en de financiële draagkracht van de Staten-Generaal.
Na de Vrede van Utrecht in 1713 liep de omvang van de drie regimenten terug tot de vredessterkte van zo'n 600 man. De Republiek speelde als zeemogendheid geen rol meer op het internationale politieke vlak. Ook het laatste regiment, dat detachementen leverde aan de weinige schepen die de vloot nog had, werd in 1745 opgeheven.


                                                                (Zie vervolg deel 2.)


vrijdag 16 maart 2018

FLESSENPOST

EEN GROET AAN WAL OF HET 

BEPALEN VAN EEN ZEESTROMING.FLESSENPOST GEVONDEN.

Een Australische fotografe heeft op een wandeling op het eiland Wedge, in de buurt van Perth, een fles gevonden met daarin een 132 jaar oud bericht.

In de fles zat een stuk papier waarop in het Duits aan de vinder werd gevraagd contact op te nemen met een Duits consulaat, of het maritiem instituut in Hamburg.

De fles was van de Schiedamse jeneverstoker Daniël Visser en Zonen. Distelleerderij 'De Graauwe Hengst'. De Australische Tonya Illman zag de donkergroene fles eerst aan voor rommel, maar nam hem toch mee als aardigheid om op haar boekenkast te zetten.

ZEESTROMINGEN.

Flessenpost was een middel om gegevens te verzamelen over zeestromingen. Een met lak afgesloten diepdrijvende fles waarin zich een formulier bevindt, wordt in volle zee overboord gegooid.
Het formulier bevat de naam van het schip, de datum en het bestek van de plaats waar de fles overboord is gegaan en een verzoek aan de vinder dit formulier met datum en plaats van de vondst aan een opgegeven adres te zenden.


Flessenpost werd voor het eerst toegepast in 1885-1888 door vorst Albert I van Monaco op de Atlantische oceaan. Ook veel Duitse kapiteins varend in de gebieden van de Indische- en Stille Oceaan met hun zeilschepen gebruikte flessen post op verzoek van het Duitse Maritiem Instituut in Hamburg.

Op een reis rond de wereld in 1927 werden door het m.s. 'Manoeran' van de Stoomvaart Maatschappij Nederland circa 500 flessen overboord gezet. Van slechts 5% hiervan kwamen meldingen binnen.
Sommige flessen hadden meer dan 2000 zeemijlen afgelegd. In de literatuur wordt ook melding gemaakt van pogingen van geïsoleerde schipbreukelingen of wereldreizigers om door middel van flessenpost contact met de bewoonde wereld te verkrijgen.

Tegenwoordig worden voor het onderzoek naar zeestromingen drijvende plastic kaarten gebruikt.
Ook zijn er 'drijvers' die zich langs de zeebodem bewegen en door trawlvissers kunnen worden opgevist.

FLESSENPOST IN DE STRAAT VAN MESSINA.

Straat van Messina is gelegen tussen het vaste land van Italië, de regio Calabria en het eiland Sicilië.

1966-67.

In die periode maakten we diverse reizen tussen de Perzische Golf en Genua via het Suezkanaal.
Het bleek door berichten van het thuisfront, dat de post die werd afgegeven te Genua bestemming Nederland nooit aankwam. In die periode kende men het Internationaal Postaal Overleg, waarbij de privé scheepspost , mits voldoende gefrankeerd, voorzien mocht zijn van postzegels van het land van herkomst.
Zo werd aan boord het besluit tot 'flessenpost' genomen. Onze luchtpostbrieven werden, ieder voor zich, in een doorschijnende fles gestopt en daarbij los een hoeveelheid Amerikaanse sigaretten, welke in die tijd erg duur waren in Italië.
Bij het passeren van de Straat van Messina, werd op de brug uitgekeken naar vissersscheepjes, kwamen deze inzicht dan werd er een korte stoot op de scheepsfluit gegeven ten teken dat er flessenpost werd vrij gezet. Wat schepte bij ons de verbazing, dat deze post keurig voorzien van de mooiste Italiaanse postzegels, het thuisfront bereikte. We bleven dit doen, totdat het Suezkanaal gesloten wegens oorlogshandelingen.

ANNO 21e EEUW.donderdag 15 maart 2018

HIËROGLIEFEN ONTCIJFEREN UIT OUD-EGYPTE.

HET SCHRIFT DAT PAS NA 1800 

WERD ONTCIJFERD.


DE STEEN VAN ROSETTA.


Toen Napoleon aan zijn Egyptische veldtocht begon, was een van de belangrijkste vondsten van de napoleontische troepen een granietblok met teksten in drie verschillende geschriften: Grieks, demotisch en hiërogliefen.
De steen was ontdekt in 1799 door soldaten bij de vestingbouw in Rosetta, een plaats aan de monding van de westelijke Nijlarm. Zo kreeg deze steen haar naam de "Steen van Rosetta".


De Griekse tekst bleek een priesterdecreet ter ere van een koning te zijn. De Franse wetenschappers hoopten dat de andere teksten dezelfde inhoud zouden hebben en tot ontcijfering van de twee Egyptische schriften zouden kunnen leiden.
De Fransen werden door de Engelsen verslagen en toen de Franse troepen Egypte verlieten, moesten ze echter echter alle vondsten, ook deze staan achterlaten voor de Engelse overwinnaars,
Ze waren zo slim geweest de inscripties te kopiëren, maar moesten vervolgens ook al hun aantekeningen aan de Engelsen geven. Als men dit van hen verlangde, zeiden de Fransen, dan zouden ze de resultaten van hun werk, alle tekeningen, kopieën en notities vernietigen. 
 De Fransen mochten hun aantekeningen houden, maar het duurde twintig jaar voordat met behulp van de Rosetta-tekst de basis van het Egyptische schrift gereconstrueerd kon worden.Velen probeerden het, maar de beslissende ontdekking werd gedaan door de Fransman Jean François Champollion. Champollion was een taalwonder, beheerste op zijn twaalfde al de basis van het Hebreews en Arabisch, studeerde in Grenoble Koptisch en oude geschiedenis en werd op achttienjarige leeftijd professor. In 1822 betekende het begin van de egyptologie als wetenschap.
Champollions inzichten werden niet meteen warm ontvangen of bejubeld door de experts.
In 1822 publiceerde hij een opzienbarend hiëroglifisch alfabet. Zijn doorbrak was, dat hij er vanuit ging dat de koningsnamen van de Ptolemeïsche tijd, deze waren van Griekse afkomst overeen zouden komen met het Egyptische tekenschrift. De koningen staan namelijk in de Egyptische tekst op de steen van Rosetta in cartouches, ovale omlijningen. Tevens ging hij er vanuit dat teksten op het papyrus geschreven, vaak door de kleur waarin dat was gedaan een verschillende betekenis hadden, zo ook de ingekleurde hiërogliefen op sarcofagen en tempelmuren. Bijvoorbeeld geel voor voorwerpen van hout en groen voor bronzen werktuigen.

Egypte en het gehele Oosten hadden inmiddels grote groepen van de bevolking in hun greep, ook in Frankrijk. Misschien werd deze interesse veroorzaakt door de moeilijk te bevatten revolutionaire en economische ontwikkelingen, de industrialisatie en de opkomst van het stedelijk proletariaat.
Wellicht wekten ook deze veranderingen een verlangen op naar poëtische landschappen waarin men zich kon ontspannen, op zijden kussens in de armen in de armen van gewillige haremdames of in een landschap met oeroude tempels die orde, wijsheid en eeuwigheid suggereerden. In Frankrijk vermengde de roem van Egypte zich met die van Napoleon. Deze in militair opzicht mislukte expeditie gaf de generaal  een latere keizer een aanzien dag geen andere militair of politicus van zijn tijd ten deel viel.
Wie aan Napoleon dacht, dacht aan piramiden, en omgekeerd.
Ook de industrie voor gebruiksmiddelen speelde hier op in; talloze stoelen, rustbanken, serviesgoed en sieraden werden in Empire-stijl naar Egyptisch voorbeeld vervaardigd.
Kleding werd van Egyptische patronen voorzien en men schilderde Egyptische schilderijen, zonder er zelf ook maar te zijn geweest. Het toerisme begon op gang te komen onder de jonge aristocraten en allemaal brachten ze souvenirs mee naar huis, die ze op  een meer of mindere legale manier hadden verworven.
Maar nu anno de 21e eeuw heeft Egypte nog steeds niet al zijn geheimen prijs gegeven.


woensdag 14 maart 2018

OUD-EGYPTE EN DE DODENRECHTSPRAAK.

GEWOGEN EN TE 

ZWAAR BEVONDEN.


DE GODDELIJKE RECHTBANK.De goddelijke rechtbank komt samen in de 'Hal van de volledige gerechtigheid', waar het aardse en het hiernamaals elkaar ontmoeten.
Het gerecht wordt voorgezeten door Osiris, de 'heer van de eeuwigheid'.
Hier staat de grote weegschaal waarop onder toezicht van Anubis met de jakhalskop en de schrijversgod Thot het hart van de overledene gewogen wordt.
Het hart, in de linker schaal,  gold voor de Egyptenaren als kern van de persoonlijkheid, als zetel van het verstand, de wil en het geweten. 
In de andere, rechter schaal, ligt een veer, symbool van de rechtvaardigheidsgodin Maät, de goddelijke orde.
Alleen als het hart in balans is met Maät, is de dode voor het examen geslaagd en kan hij of zij verder reizen naar het hiernamaals.
Het aardse gedrag van een mens wordt hier dus gemeten aan het ideaal van de hemelse gerechtigheid en slechts weinigen voldeden aan de eisen.
Allen vreesden het wezen dat naast de weegschaal stond, de 'grote vreetster'. Dit monster was samengesteld uit krokodil, roofkat en nijlpaard en was bereid degenen te verslinden wiens hart te zwaar bleek te zijn.
Dit was de ergste van alle denkbare straffen: de volledige vernietiging, de definitieve tweede dood zonder hoop op wedergeboorte.

Maar ook wat dit betreft namen de Egyptenaren reeds tijdens hun leven de nodige voorzorgsmaatregelen. Tussen de benen van veel mummies werden namelijk papyrusrollen gelegd, die eveneens waren gewikkeld in linnen weefsels. De rollen bevatten spreuken en afbeeldingen en vormden een soort gids door het dodenrijk.
In het Oude Rijk had men de teksten in de muren van de grafkelders gebeiteld, zodat alleen de koning ze kon gebruiken. Deze ´piramideteksten´ behoren tot de oudste bekende theologische teksten.
Later konden ook welgestelde ambtenaren zich met een handleiding naar het dodengericht begeven.                         (Geleid door Anubis schrijdt de ambachtsman naar het dodenrijk. 
                                             Daar wachten de proeven en gevaren op hem.)

De nuttige teksten werden op kisten en in het Nieuwe Rijk op papyrusrollen geschreven. Deze 'dodenboeken' kon men kant en klaar kopen, alleen de naam van de eigenaar moest nog worden ingevuld. De prijs van deze boeken kwam overeen met die van een of twee koeien, een slaaf of het halve jaarinkomen van een arbeider en dus waren de boeken onbetaalbaar voor de laagste klassen.
De gids voor het hiernamaals, opgesteld door Thot zelf, de god van de wijsheid, noemt niet alleen de gevaren van de onderwereld, maar bevat ook toverspreuken om deze gevaren af te wenden.


(De 'grote vreetster' weergegeven als een krokodil, roofkat en nijlpaard.)


Ongeveer tweehonderd toverspreuken helpen de eigenaar, mist ze op het juiste moment worden uitgesproken. Bij het verschijnen voor de dodengericht en de ceremonie van het wegen voor het dodengericht sprak men bijvoorbeeld formule nummer 125 uit, die las volgt begint:
"Ik heb geen onrecht tegen mensen begaan, ik heb geen dier mishandeld.... ik heb het overstromingswater niet tegengehouden".
Dit moest overeenkomen met de waarheid of juist verhinderen dat de waarheid aan het licht kwam. De tekst diende als bezwering en door de spreuken en de afbeeldingen op de papyrus bleef de weegschaal in evenwicht, waarop de goden zouden verklaren dat de dode in overeenstemming is met de goddelijke orde: 'Hij is rechtvaardig. De 'grote vreetster' zal geen macht over hem hebben!"
GODIN MAÄT.

In het Oude Egypte werd deze godin aangeduid als de waarheid,, stabiliteit, rechtvaardigheid en kosmische orde. Zij werd weergegeven als een vrouw met een struisvogelveer als hoofdtooi, in haar linker het hengselkruis en in haar rechter hand een papyrusstengel.
Zij werd laat in de ontwikkeling beschouwd als de dochter van de zonnegod Re
Haar goddelijke tegenhangster is Isfet, de chaos. Maät wordt vaak in het Egyptische dodenboek vernoemd.

Het hiërogliefwoord maät betekend op de eerste plaats "wat recht is" en werd waarschijnlijk als naam gegeven voor het werktuig waarmee handwerklui van allerlei soorten hun werk in goede banen lieten verlopen.
Maät werd aldus geassocieerd met de regelmaat van de natuurwet. De regelmaat waarmee de zon ondergaat en opkomt.
Zij was de grootste onder de godinnen en werd vaak achter de zonnegod afgebeeld.
In ons westerse leven is zij te vergelijken met vrouwe Justitia.


GEHEIME ERFENIS VAN HET OUDE EGYPTE.

    EEN ERFENIS AAN- 

GEPAST AAN DE TIJDEN?


DE ERFENIS.


(De obelisk op het Piazza del Popolo in Rome.)

In Italië, in het bijzonder in Rome, hield de uit Egypte afkomstig Isis-cultus nog lang stand en bleef men gefascineerd door Egyptische monumenten.
Heersers werden onder piramiden begraven: keizer Augustus bracht in 10 v.chr. de eerste obelisk naar Rome, die nu op het Piazza del Popolo staat.

Een andere obelisk staat voor de Sint Pieter, maar op de spits staat nu een kruis ten teken van het feit dat het christendom alle religies overstijgt.

(De obelisk op het Sint Pieterplein in Rome.)Het kruis op de obelisk kan echter ook anders geïnterpreteerd worden: de christelijke leer steunt op een Egyptische basis, want veel van in de Bijbel gebruikte beelden en verhalen  stammen van de Nijl.
Zo wordt de mens, net als in het Oude Testament, ook bij de Egyptenaren uit klei gemaakt; de christelijke hel lijkt op de Egyptische onderwereld met straffen en gevaren en de farao's stegen al vóór Christus naar de hemel op.
De leer van de dood en opstanding kenden de Egyptenaren als de mythe van de in stukken gehakte en door Isis samengevoegde Osiris, en Isis was de beschermende moeder van god, net als Maria bij de katholieken.
Voor de Egyptenaren blijft de ware gedaante van god immers geheim; zo ook in het christelijk geloof.

Verder zijn de overeenkomsten in de voorstelling van de goden frappant: Christus als lam en de heilige Geest als duif passen in de Egyptische traditie waarin goden in diergestalte verschijnen.
De heilige Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige geest is typisch Egyptisch; de Egyptische goden hebben immers allemaal meerdere verschijningsvormen, gaan in elkaar over en verschijnen zeer vaak als triraden.

Ook gebeurtenissen die voor ons onlosmakelijk verbonden zijn  met het kerstverhaal, werden in het ode Egypte al verteld.
Denk maar aan het verhaal van de zwangere godin Isis, die een herberg zoekt, door diverse voorname dames afgewezen wordt en in een armzalige hut van een 'moerasmeisje' terechtkomt.
Of het verhaal van Cheops, die (vgl. koning Herodus) drie knaapjes wilde laten doden van wie voorspeld was dat ze het heersersambt zouden krijgen. Van de symbolen van het kruis van de Egyptische christenen, de kopten, direct ontleend aan het hengelkruis, de ankh,
het Egyptische teken voor 'leven'.

Deze opsomming kan naar believen uitgebreid worden. De voorbeelden stellen niet de kern van de christelijke leer ter discussie, maar wel de door veel kerken gehuldigde opvatting dat alle Bijbelse teksten rechtstreeks van God stammen. Zoals godsdienstwetenschappers al lang weten, bevat de christelijke Bijbel veel Egyptische elementen, waardoor tot op heden veel voorstellingen uit de heidense farao cultuur levend blijven, zonder dat men zich hiervan bewust is.

Zo kennen we het verhaal uit het Oude Testament over hoe Mozes in een biezenmandje werd gelegd om aan de 'dood van de eerstgeborene' te ontkomen.
Een zelfde verhaal gaat over de Egyptische god Horus, die bij zijn geboorte door zijn moeder Isis in een papyrusmandje in het water van de Nijl werd achtergelaten om aan de wraak van zijn broer Seth te ontkomen, gevonden te worden en grootgebracht.De Egyptenaren hebben verder de kalender uitgevonden, de dag in 24 uur en het jaar in 365 dagen verdeeld. Ze hebben bepaalde wiskundige problemen opgelost en lijsten van ziekten en hun behandeling aangelegd. Via de grieken en de Romeinen werd hun kennis doorgegeven en verder ontwikkeld.

Minstens zo belangrijk was de uitvinding van de godin Maät, die als voorbeeld dient voor het samenleven van mensen. Ze staat voor gerechtigheid, waartoe niet alleen mensen verplicht zijn, maar vooral ook de koningen.
In ons Europa leefde zij verder in de figuur van vrouwe Justitica, die in de westerse democratieën naast regering en parlement een onafhankelijke derde macht in de staat werd.

Ook de alchemie gaat terug op het Faraonische Egypte. Een van de doelen van de alchemie is het vinden van het levenselixer. het achterliggende idee van deze wens tot onsterfelijkheid is de Egyptische voorstelling van het behoud van het lichaam in het hiernamaals, dat door de ziel weer tot leven wordt gewekt.

Ook diverse van de alchemistische tekens zijn Egyptisch: de slang die in zijn eigen staart bijt, symboliseert de eeuwigheid; de feniks die steeds weer uit as verrijst, staat voor de opstanding. De wieg van aklchemie staat in Alexandrië, en als uitvinder van de alchemie wordt de Griekse god Hermes Trismegistos vereerd, achter wie Thot, de Egyptische god van de wijsheid en het schrift, de gids van de zielen door de onderwereld, verscholen gaat.
Uit experimenten en technieken van de alchimisten ontwikkelde zich de hedendaagse chemie, en haar oorsprong herinnert nog steeds de naam van deze wetenschap: 'kemet' betekend in het Oud-Egyptisch 'zwarte aarde', zwart land, het bouwland van de Nijl waarna de Egyptenaren hun land genoemd hebben.

Vele eeuwen lang wisten de Europeanen over Egypte alleen dat wat er in de Bijbel stond: de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers werd verkocht, in Egypte terecht kwam, die door verstandig beheer van de voorraden slechte oogstjaren overleefde. Niet te vergeten Mozes, die het volk van Israël uit Egypte leidde. Ook Jozef en Maria vluchten met hun kind voor de moordenaars van Herodus naar het land van de Nijl.

Maar zelfs heden ten dagen komen we Oud-Egyptische symbolen tegen op het bankbiljet van 1 dollar van de Verenigde Staten van Amerika; de piramide en het alziend oog.


dinsdag 13 maart 2018

EGYPTISCHE MUMMIES. DE NAAM, HANDEL, POEDER EN DE VLOEK.

   HANDEL IN HET LEVEN 

      NA DE DOOD VAN DE 

      OUD-EGYPTENAREN.


EGYPTISCHE MUMMIFICATIE IS EERDER BESCHREVEN OP 05-02-2010.

DE NAAM MUMMIE.

Het is te betwijfelen dat de Egyptenaren de naam mummie kenden. De naam mummie is afgeleid van het Perzisch of Arabisch 'moemija' en verwijst naar de daar in de natuur gewonnen bitumen, een zwart asfalt met een grote hellende werking. De koningen van Perzië schonken Europese heersers kleine hoeveelheden van deze kostbare minerale substantie en wekten daarmee nieuwsgierigheid en behoeften op die alleen met substituten bevredigd konden worden.
Een Arabisch arts in de 12e eeuw stelde als substituut naaldhouthars voor, dat bij de balseming gebruikt was en op die manier met de lijkennaam in verband werd gebracht. Zo kregen de doden die de Egyptenaren voor de eeuwigheid geprepareerd hadden, de naam mummie.

HANDEL IN MUMMIES.

De arabieren, die vanaf 640 n.chr. over Egypte heersten, hadden geen enkel respect voor de Oud-Egyptische dodencultus. Hun grafrovers bezaten schriftelijke handleidingen zoals het 'Boek van de verloren parels'. Het was deze grafrovers niet om de mummies te doen maar om de enorme schatten die in de ruimten rond de mummies waren bijgezet.
De echte handel in ongeschonden mummies begon relatief pas laat. Rond 1600 werden de eersten naar Europa verscheept; in 1615 kwamen twee uit Sakara in Rome aan, die in 1782 naar het curiositeitenkabinet van August des Starken in Dresden gingen.


De belangstelling voor ongeschonden mummies nam toe, toen Napoleon en zijn wetenschappers in 1789 Egypte populair hadden gemaakt.
Onder de toeristen gold een mummie als een gepast souvenir: thuis plaatsten ze het aandenken in een rariteitenkabinet, schonken het aan musea of wikkelden het uit.

Het uitwikkelen van mummies werd vooral in Engeland soms een sociale gebeurtenis. Hiervoor werden speciale uitnodigingen verstuurd welke alleen voor hogere klasse toegankelijk was.

In Londen, New York en in de Duitse Westfaalse stad Hamm werden mummie verenigingen gesticht.
Zelfs in Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs, was er een aanleiding voor een mummie ontkleding.
Mummies werden een export product van Egypte.Toen in 1881 via de Nijl de dode koningen uit de 'cachette' kwamen. moesten ze net als alle andere naar Caïro ingevoerde waren de douane passeren.
Mummies stonden echter niet op de lijsten van de douaniers en daarom koos de ambtenaar de belasting voor de waar die zijns inzien het dichts bij een mummie in de buurt kwam: stokvis.


MUMMIA HET MUMMIEPOEDER.

Reeds sinds de late Middeleeuwen zorgden handelaren voor dat de mummies in poedervorm vanuit Alexandrië naar de Europese havens verscheept werden. Het zou een goed geneesmiddel zijn.

Het schijnt dat de Franse koning, François I (1494-1547) mummie-
poeder als geneesmiddel gebruikte . Ook Catharina de Medici (1519-1589) liet in 1549 iemand van haar hofhouding naar Saqqara reizen op zoek naar mummies om als medicijn te dienen.
Mummiepoeder al;s geneesmiddel werd ook vermeld in werken van  de wetenschapper Francis Bacon en de chemicus Nicolas Lemery.
Een drogist, Pierre Pomet gaf de raad in zijn medicijnboek de mummie met zorg uit te kiezen: 'zwart zonder (zichtbare) beenderen of stof, met een goede geur...'

De oude Egyptenaren gebruikten bij de balseming vaak Asphaltum om de holtes op te vullen. In de middeleeuwen ontstond het idee dat deze stof superieure medische en chemische waarde had.
De hoogleraar maarten Raven, van de Leidse Hogeschool vermelde in 1621 in het boek 'Mummies onder het mes', dat de geneeskrachtige werking van mummiepoeder berust op grondige vermenging van de substantie van het geconserveerde lichaam zelf en van specerijen waarmee het door de Egyptenaren behandeld was.

Van oudsher werden voor het poeder Egyptische mummies gebruikt. Toen in de Renaissance de vraag toenam, werden er ook ander mummies gebruikt en speciaal geprepareerde lichamen. Dit product kreeg de naam "Mumia falsa". Mummia werd tot in het begin van de 20e eeuw aangeboden als medicijn. Op de prijslijst van de Duitse farmaceutische fabriek E. Merck te Darmstadt  stond in 1924 nog het product: "Mumia vera Aegyptica", met een prijs van twaalf goudmark per kilo.
Uiteindelijk is het product geheel uit de medicinale wereld verdwenen. Bij het onderzoek van de mummie van Ranses II droegen alle onderzoekers neus- en mondbescherming, omdat artsen al eerder hadden vastgesteld dat schimmelculturen op de mummies de gezondheid schaden, met name bij mensen met zwakke longen.

                                WAS DIT DE BERUCHTE VLOEK VAN DE FARAO'S?

(Howard Carter onderzoekt de mummie van Toetanchamon.)


Voor de oude Egyptenaren berustte de vloek op het idee dat de doden verder leven en in het heden kunnen handelen. 
"Ik zal zijn nek pakken als die van een gans", staat in een grafinscriptie, deze gestorvene driegde eenieder zijn zijn graf schade toe zou brengen. De hals van de indringer zou hij omdraaien en "ik zal zijn achtergeblevenen verdelgen, ik zal ervoor zorgen dat hun woonsteden ontvolkt raken".

Dergelijke bedreigingen werden door de grafrovers niet serieus genomen, maar werkten in het volksgeloof wel door. Een bericht uit de 10e eeuw n.chr., dus uit de islamitische heerschappij, verhaalt van jonge mannen die de Cheops-piramide binnendrongen: "Zij daalden de glibberige gang af, waar ze vleermuizen zagen die met adelaars te vergelijken waren en in hun gezicht vlogen...".
Een van de rovers daalde aan touwen neer in de schacht. Plotseling sloot de aarde zich boven hem.
"Ze deden hun best hem weer omhoog te trekken, maar hun krachten raakten verlamd ... ze hoorden een verschrikkelijk geluid en verloren het bewustzijn." Weer bij kennis gekomen verlieten ze de piramide en 'plotseling trad hun partner uit de aarde levend omhoog en sprak voor hen onbegrijpelijke woorden; daarna viel  hij dood neer."
Een man uit Boven-Egypte vertaalde de vreemde woorden""Zo wordt betraft die naar dat kijkt wat niet het zijne is."


(Geen enkele andere Egyptische mummie is zo grondig onderzocht en van alle kanten gefotografeerd als die van de grote farao Ramses II. Hij was het die het volk van Israël in de tijd van Mozes onderdrukt heeft.)

Deze straf zou ook Lord Carnarvon te pakken hebben gehad. De man leefde vanwege zijn aangeslagen gezondheid in de droge warmte van Egypte en financierde de ontdekking van het graf van Toetanchamon door Howard Carter.
Hij was aanwezig bij de opening van diens graf in 1923, hij stierf vier maanden later.
Maar dat was nog niet alles: op de dag dat het graf geopend werd, werd Carnavons kanarie door een cobra opgevreten, en op het uur van de dood van de Lord gingen in heel Caïro de lichten uit.
Nu is het niet heel bijzonder dat in Egypte slangen huisdieren opvreten en de elektriciteitscentrale van Caïro geen stroom levert, maar door de herinnering aan de 'vloek van de farao's ' werd er een verband gelegd tussen deze gebeurtenissen. Toch heeft de vloek een bijzonder erfenis.